2/1/2014

بازطراحي بوستان خبرنگار

قرار دادن تنديس هاي از خبرنگاران شهيد

مکان پروژه: بوستان خبرنگار (شمال بلوارمعلم)

مساحت پروژه: 23872  متر مربع

گزيده اهداف ، مشخصات وبرنامه فيزيکي پروژه:

قرار دادن تنديس هاي از خبرنگاران شهيد هواپيماي C130، فضاهايي جهت  تجمع افراد براي مصاحبه با خبرنگاران، قرار دادن تريبون آزاد در فضاي پارک براي مصاحبه خبرنگاران با شهروندان، قرار دادن مانيتور هاي ال سي دي  در پارک در جهت ارائه اخبار روزانه، تجهيز پارک به اينترنت وايرلس جهت استفاده خبرنگاران براي دستيابي به اخبار روز دنيا، مرکز همايش و تجمعي براي گردهمايي خبرنگاران و هم انديشي و تبادل اطلاعات در بين آن ها

related images