2/1/2014

طراحي پارکهاي جيبي در منطقه سه شهرداري قزوين

اهداف و ضرورت طرح:

 افزايش سرانه فضاهاي سبز  و ايجاد پاركهاي محلي

related images