5/16/2016

تهيه طرح روشنايي در مکان هاي مورد نياز بوستان باراجين

تهيه طرح روشنايي در مکان هاي مورد نياز بوستان باراجين

ايجاد فضاي مناسب براي حضور پذيري مراجعه کنندگان در شب

ضرورت و اهداف:

·         ارتقا امنيت بوستان ملي باراجين در شب

·         ايجاد فضاي مناسب براي حضور پذيري مراجعه کنندگان در شب

·         جذب بازديد کننده بيشتر

·         استفاده از انرژي خورشيدي

·         شاخص سازي المان ها و نقاط عطف

مکــان پروژه :

بوستان ملي باراجين

بهـره بـردار :

منطقه گردشگري باراجين

related images