شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

باز طراحی سبزه میدان مینودر

باز طراحی سبزه میدان مینودر

افزایش کیفیت ترافیکی و کاهش مسیر عبور و مروری خودرو ها

افزایش کیفیت بصری در ناحیه شهری مینودر و ایجاد نشانه و خوانایی در ناحیه شهری مینودر، افزایش کیفیت ترافیکی و کاهش مسیر عبور و مروری خودرو ها، افزایش ایمنی سواره و پیاده وحذف انسداد دید به کریدرهای دید طبیعی مطلوب به کوه های اطراف شهراز ضرورت و اهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط