امکان سنجی و طراحی فضای شهری ( پلازای شهری ) در فضاهای باز مجاور ساختمانهای بانک مسکن

امکان سنجی و طراحی فضای شهری ( پلازای شهری ) در فضاهای باز مجاور ساختمانهای بانک مسکن امکان سنجی و طراحی فضای شهری ( پلازای شهری ) در فضاهای باز مجاور ساختمانهای بانک مسکن ...

تهیه طرح مناسب سازی بلوار ایران

تهیه طرح مناسب سازی بلوار ایران تهیه طرح مناسب سازی بلوار ایران افزایش کیفیت بلوار ایران از نظر منظر شهری مناسب سازی بلوار ایران افزایش...

تهیه طرح شناسایی و ساماندهی فضاهای رها شده شهری در سطح شهرداری منطقه سه

تهیه طرح شناسایی و ساماندهی فضاهای رها شده شهری در سطح شهرداری منطقه سه تهیه طرح شناسایی و ساماندهی فضاهای رها شده شهری در سطح شهرداری منطقه سه بی هویتی فضاهای پیرامونی به...

تهیه طرح تکمیلی مناسب سازی بلوار باهنر

تهیه طرح تکمیلی مناسب سازی بلوار باهنر تهیه طرح تکمیلی مناسب سازی بلوار باهنر افزایش کیفیت بلوار از نظر دسترس پذیری برای معلولین مناسب سازی بلوار...

تهیه طرح مناسب سازی خیابان امام خمینی از چهار راه بازار تا دروازه رشت

تهیه طرح مناسب سازی خیابان امام خمینی از چهار راه بازار تا دروازه رشت تهیه طرح مناسب سازی خیابان امام خمینی از چهار راه بازار تا دروازه رشت افزایش کیفیت خیابان از نظر دسترس...

بروز رسانی طرح مناسب سازی خیابان راه آهن از چهار راه سپه تا ایستگاه راه آهن

بروز رسانی طرح مناسب سازی خیابان راه آهن از چهار راه سپه تا ایستگاه راه آهن بروز رسانی طرح مناسب سازی خیابان راه آهن از چهار راه سپه تا ایستگاه راه آهن افزایش کیفیت خیابان...

امکان سنجی و تهیه طرح های موقت شهری در اراضی تملک شده پروژه های شهرداری (امامزاده حسین (ع) ، محله سردار ، شهید انصاری )

امکان سنجی و تهیه طرح های موقت شهری در اراضی تملک شده پروژه های شهرداری (امامزاده حسین (ع) ، محله سردار ، شهید انصاری ) امکان سنجی و تهیه طرح های موقت شهری در اراضی تملک شده...

مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی پروژه های سازمان طراحی شهرداری قزوین

مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی پروژه های سازمان طراحی شهرداری قزوین مدیریت مطالعات اجتماعی و فرهنگی پروژه های سازمان طراحی شهرداری قزوین جلب مشارکت بیشتر شهروندان و...