دوشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

شهرداري قزوين به دنبال ارتقاء هويت فرهنگي شهر است

شهرداري قزوين به دنبال اجرايي شدن طرح ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري بر اساس آموزه‌هاي شهر ايران اسلامي است.

 

محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: شهرداري قزوين به دنبال اجرايي شدن طرح ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري بر اساس آموزه‌هاي شهر ايران اسلامي است.
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ حافظي در اولين جلسه بررسي پروژه مطالعاتي "ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري بر اساس آموزه‌هاي شهر ايران اسلامي" که با حضور اعضاي شوراي شهر، مديران دستگاه هاي دولتي ، مديران شهرداري قزوين، اساتيد ، صاحب نظران و مشاور طرح برگزار شد، گفت: اين طرح به سفارش حوزه معاونت محترم شهرسازي و معماري شهرداري قزوين در حال تهيه است و اميد است با پيگيري ها و حمايت سرکار خانم مهندس نظري پور معاون محترم شهرسازي و معماري شهرداري قزوين به اهداف خود دست يابد .
وي هدف از مطالعات اين طرح را شناسايي معيارهايي براي هويت بخشي به نماهاي شهري و افزايش هويت ايراني اسلامي شهر قزوين عنوان و بيان کرد: اين طرح با مطالعه بر مفاهيم معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني با تکيه بر بررسي معماري و شهرسازي منتسب به شهر قزوين به دنبال افزايش هر چه بيشتر کيفيت نماها و منظر شهري در قزوين است.
حافظي افزود: در اين طرح ضوابطي براي ارکان نما و منظر شهر تعريف مي‌شود و با ارائه روش‌هاي مناسب مديريتي، راهکارهاي اجرايي کردن اين معيارها به گونه‌اي که قابل پايش و ارزيابي در مراحل مختلف باشد فراهم مي‌شود.
اين مسوول ارتقاء هويت ايراني – اسلامي شهر قزوين، ارتقاء کيفيت منظر شهري بر اساس اصول و آموزه‌هاي ايران اسلامي، کاهش اغتشاشات بصري، افزايش هويت فرهنگي –تاريخي شهر قزوين و افزايش حس مکان در فضاهاي شهري را از اهداف اصلي اين طرح بيان کرد.
حافظي شناسايي معيارها و شاخص‌هاي ايجاد نماهاي با هويت اسلامي ايراني، تدوين ضوابط و مقررات شهر ايراني اسلامي در عرصه‌هاي مختلف مسکوني، کاربري‌ها و فضاهاي غيرمسکوني و معابر ساختاري شهر اصلي شهر، ارائه روش‌هاي اجرايي و ضوابط دست يابي به معيارهاي فوق در واقعيتي بيش از نظريه‌ها و ارائه يک نمونه طرح اجرايي براي يک محور بر اساس ضوابط ارائه شده توسط مشاور را خروجي مورد انتظار از مطالعات اين طرح نام برد.
مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين با اشاره به اينکه شهر تاريخي و مذهبي قزوين داراي سبک معماري است، افزود: در سال87 با تلاش و همت مسولان دبيرخانه دائمي و ملي توسعه شهري با رويکرد ارتقاي منظر شهري به شهر قزوين واگذار شد.
وي تصريح کرد: با توجه به اينکه شهر قزوين با پيشينه و پتانسيل بالاي خود داراي سبک معماري است مي تواند به الگويي در اين زمينه براي ساير شهرها تبديل ‌شود.   
حافظي گفت: براي تهيه شرح خدمات تخصصي و انتخاب مشاور اين طرح مطالعاتي زمان و انرژي مناسبي گذاشته شده است تا بتوانيم به نتيجه مورد قبول و اجرايي برسيم.
اين مسوول بيان کرد: اين طرح مطالعاتي يک کار تشريفاتي نيست و قطعا به دنبال اجرايي شدن آن هستيم تا سند راه براي تحقق مطالعات باشد.
وي گفت: موضوع اين طرح مطالعاتي يکي از دغدغه هاي مقام معظم رهبري است و بر اين اساس براي اين مجموعه اهميت فراواني دارد.
حافظي بيان کرد: ساختمان شهرداري قزوين که در حال احداث است از ساختمان‌هاي مي‌باشد که در تلاش هستيم تا معماري اسلامي در آن نمايان باشد و اين موضوع با حساسيت دنبال مي‌شود.   
وي گفت: در سال‌هاي اخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني پيوست فرهنگي و اجتماعي تهيه شده است و اين روند در شهرداري قزوين ادامه دارد.
 
نگاه جدي شهرداري قزوين به مسايل منظر شهري
 
مجابي، راهبر پروژه مطالعاتي "شرح خدمات ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري بر اساس آموزه‌هاي شهر ايران اسلامي" نيز در اين جلسه گفت: شهرداري قزوين به مسايل منظر شهري نگاه جدي و عالمانه دارد.
وي با اشاره به معماري اسلامي و ايراني افزود: بايد به گونه‌اي عمل کرد تا نتايج اين مطالعات نه تنها در شهر قزوين بلکه در کشور و جهان اثرگذار باشد تا بتوانيم هويت اسلامي را در بناها احياء کنيم.
مجابي بيان کرد: موضوع در دست بسيار پيچيده و بنيادي است که بدون تهيه نقشه نمي توان حرکت کرد.
وي گفت: فرهنگ معماري اسلامي يکي از دغدغه‌هاي اصلي است که بايد با نگاه علمي اين فرهنگ تبيين شود.
وي نقش دانشگاه‌ها را در اين زمينه ضروري دانست و گفت: دستگاه‌هاي دولتي نقش اجرايي دارند و بايد نگاه‌هاي علمي و نظرات دانشگاه‌ها را اجرايي کنند.
مجابي بيان کرد: دانشگاه‌ها ماموريت اصلي حل مسايل بنيادي را دارند چراکه نقشه راه را به صورت علمي تعريف مي‌کنند.  
وي افزود: اين طرح مطالعاتي فقط يک پروژه نيست بلکه بايد با يک ديدگاه فرآيند به اين موضوع نگاه کرد.
مجابي با بيان اينکه اين پروژه مطالعاتي بايد نقش راهبردي و عملياتي داشته باشد، افزود: بايد تصميماتي که گرفته مي‌شود به واقعيت نزديک باشد.  
وي بر مشارکت شهروندان و صاحب نظران در اجراي اين پروژه مطالعاتي تاکيد کرد و گفت: در اين مطالعات راه علمي و دقيق براي اجراي طرح مشخص باشد.
در ادامه دکتر سلطان زاده، دکترخطيبي، دکتر سهيلي و خانم دکتر خستو اعضاي تيم مشاوران طرح مطالعاتي " ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري بر اساس آموزه‌هاي شهر ايران اسلامي" توضيحاتي را درباره طرح ارائه دادند.
همچنين اعضاي حاضر در جلسه موضوعات رويکرد تحقق پذيري، تحقق معماري اسلامي و ايراني در احداث ساختمان‌هاي دولتي، ترويج فرهنگ الگوبرداري معماري اسلامي و ايراني در احداث بناها، اجرايي کردن مطالعات، حفظ فرهنگ هويت اسلامي، توجه به موضوع قرآن براي ايجاد وحدت، انجام اقداماتي که خروجي مناسب داشته باشد، ارتقاء هويت اسلامي، توجه ويژه به رفتارها در هر کالبد، توجه به مساجد در طراحي‌ها به عنوان کانون تشکيل يک شهر و افزايش مشارکت عمومي را مطرح و مورد بحث قرار دادند.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط