دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طرح ارتقاي هويت فرهنگي شهر قزوين در مراحل پاياني قرار دارد

محمداسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: روند تصويب و ابلاغ طرح ارتقاي هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري براساس آموزه هاي شهر ايراني- اسلامي در مراحل پاياني قرار دارد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: با توجه به اهميت موضوع معماري ايراني- اسلامي و تأکيد مقام معظم رهبري مبني بر لزوم اجراي اين نوع معماري و ايجاد فضاهاي متناسب با سبک زندگي اسلامي، همچنين انتخاب قزوين به عنوان دبيرخانه مجمع شهرهاي اسلامي، سازمان خدمات طراحي بنا به درخواست معاونت شهرسازي و معماري نسبت به تهيه طرح ارتقاي هويت فرهنگي شهر قزوين از طريق بهبود نما و منظر شهري براساس آموزه هاي شهر ايراني- اسلامي اقدام کرده است.

حافظي هدف از اجراي اين طرح را شناسايي معيارهايي براي هويت بخشي به نماهاي شهري و کاهش اغتشاشات و بي محتوايي نماهاي موجود شهري عنوان و بيان کرد: اين طرح با مطالعه بر مفاهيم معماري اسلامي و همچنين معماري ايراني با تکيه بر بررسي معماري و شهرسازي منتسب به شهر قزوين به دنبال افزايش هر چه بيشتر کيفيت نماهاي شهري در قزوين است. همچنين اين طرح با ارائه روش‌هاي مناسب مديريتي، راهکارهاي اجراي اين معيارها را به گونه اي که قابل پايش و ارزيابي در مراحل مختلف باشد، فراهم مي کند.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين افزود: مرحله اول اين طرح مرتبط با مباني نظري است و شامل مباني مرتبط با نماهاي شهري و همچنين مباني معماري و شهرسازي ايراني اسلامي است و نتيجه اين فصل به تعريف مجموعه اي از شاخص ها و معيارهاي نماي ايراني-اسلامي خواهد بود.

وي با بيان اين مطلب که مرحله دوم اين طرح به بررسي ويژگي هاي معماري شهري قزوين به لحاظ تاريخي و همچنين شناخت ويژگي هاي اقليمي، فرهنگي، تاريخي و ... شهر قزوين اختصاص دارد، افزود: در مرحله بعد آسيب نماها در شهر قزوين در پهنه ها و کاربري هاي مختلف شناسايي مي شود و مورد تحليل قرار مي گيرد.

وي خاطر نشان کرد: کمک معيارهاي مستخرج از مباني نظري و مطالعات صورت گرفته بر شهر قزوين، ضوابط و مقررات نما براساس کاربري هاي مختلف در پهنه هاي مختلف ارائه خواهد شد و مرحله آخر شامل تدوين برنامه اجرايي و اقدامات عملي انجام و اجراي طرح است که در بر گيرنده ارائه برنامه زمان بندي اجراي ضوابط، اولويت بندي پروژه و اقدامات پيشنهادي، تبيين چگونگي تشويق ها و جريمه هاي اجرا يا عدم اجراي ضوابط و ساير موارد اجرايي است.

اين مسؤول بيان کرد: با توجه به آسيب شناسي نماهاي شهر قزوين و امکانات و محدوديت هاي آنها مشاور به ارائه طرح شماتيک نما براي يکي از محورهاي اصلي شهر قزوين مي پردازد که در آن ضوابط پيشنهادي ارائه شده را به يک نمونه مدل اجرايي تبديل مي کند.

وي گفت: تمام اين مراحل در مدت سه سال با کمک مديران شهري، کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر و دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي به سمت نتيجه مورد انتظار پروژه پيش رفته است و در اين راستا بيش از 20 جلسه تخصصي با حضور مديران و صاحب نظران عرصه شهري برگزار شده است که پس از طي تمامي جلسات و اصلاحات صورت گرفته اکنون ضوابط نماي ايراني-اسلامي و ضوابط تشويقي اجرايي آن در شوراي اسلامي شهر و ساير مراجع مربوطه تهيه و تصويب شده است.

وي خاطر نشان کرد: اين طرح اکنون مراحل نهايي خود را که شامل بررسي طرح شماتيک نما با معيارهاي ايراني-اسلامي براي محور خيابان ايران در قزوين است طي مي کند و کليات آن تصويب شده است و به زودي به همراه راهکارهاي اجرا در اختيار مديريت شهري قرار مي گيرد.

 

پايان پيام