پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طرح پروژه مسير گردشگري شمالي جنوبي شهر قزوين در حال تهيه است

محمداسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين در روز جهاني جهانگردي گفت: با توجه به رويکرد ارتقا صنعت گردشگري شهر قزوين و جذب گردشگر پروژه مطالعه و طراحي مسير گردشگري در حال تهيه است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود:از ويژگي هاي مهم اين پروژه مي‌توان به ايجاد مسير پياده مدار در بخش هاي داراي ظرفيت و مديريت حضور سواره، بستر سازي رونق فعاليت هاي جاذب گردشگر در ساعات مختلف شبانه روز، تامين زيرساخت‌هاي گردشگري در طول مسير و ساماندهي منظر بصري، طبيعي و تاريخي مسير و بهره گيري از المان‌هاي مرتبط اشاره .کرد

حافظي خاطر نشان کرد: تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين عبارتند از شناساندن مسير گردشگري موردنظر در سطح بومي، ملي و بين المللي، سرزنده سازي مسير گردشگري موردنظر، احيا هويت محدوده و معرفي پتانسيل هاي تاريخي و افزايش گردشگر و مديريت گردشگران در بهره‌برداري حداکثري از ظرفيت هاي گردشگري قزوين است.

پايان پيام