چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طرح ايستگاه آتش نشاني انديشه در دست تهيه است

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: با توجه به اقدامات حياتي و لازم در توسعه شهرها و ارائه خدمات به شهروندان ايستگاه آتش نشاني انديشه به عنوان يک پروژه شاخص شهري در سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين در دست تهيه است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ حافظي افزود: از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به اين نكته توجه كرد كه كاربري هاي امدادي با توجه به نوع فعاليت هايي كه بر عهده دارند نسبت به ساير خدمات شهري از اهميت ويژه اي برخوردارند.

وي ادامه داد: ايستگاه‌هاي آتش نشاني به عنوان مكان هايي براي استقرار و انتظار خودروهاي آتشنشاني و نجات از جمله مراكز مهم و حياتي خدمات رساني در شهرها هستند كه نقش مهمي در تامين ايمني و آسايش شهروندان و توسعه شهرها دارند .

حافظي خاطر نشان کرد: مكانيابي، طراحي و اجراي ايستگاه هاي آتش نشاني و پيش بيني توسعه آينده از اقدامات حياتي و لازم در توسعه شهرها و ارائه خدمات به شهروندان هستند.

پايان پيام