چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

ساماندهي محله مسکوني ضلع غرب رودخانه بازار مراحل پاياني خود را طي مي‌کند

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: با توجه به اهميت توسعه محلات و ساماندهي بافت هاي فرسوده پروژه طرح ساماندهي محله مسکوني ضلع غرب رودخانه بازار حدفاصل خيابان امام خميني(ره) تا خيابان منتظري مراحل پاياني خود را طي مي‌کند.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمداسماعيل حافظي افزود: از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به بررسي نيازهاي اصلي ساکنان محله و خواسته‌هاي آن‌ها از مديريت شهري، شناسايي و معرفي پروژه‌هاي ارزش افزاي اجتماعي و اقتصادي براي محله  و تهيه ضوابط و لوايح پيشنهادي براي بهبود وضعيت و مشارکت مردم در اين محله به منظور ارائه به شوراي اسلامي شهر اشاره کرد.

حافظي خاطرنشان کرد: تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين عبارتند از افزايش  عدالت در توزيع خدمات و تسهيلات شهري با رويکرد توسعه محله محور، افزايش امنيت و حفاظت از بافت و تجديد توان و تجديد هويت بافت و جلوگيري از فرسودگي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي بافت است.

پايان پيام