پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طرح جامع فضاهاي مناسبتي شهري قزوين به پايان رسيد

محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: با توجه به اهميت تزئينات شهري به لحاظ زيبايي، اجتماعي و اقتصادي پروژه طرح جامع فضاهاي مناسبتي شهري به عنوان يک پروژه برنامه ريزي - طراحي به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به شناسايي و تحليل همه مسيرهاي انجام تزئينات در وضع موجود با توجه به نظرات مردم، برنامه ريزي مسيرهاي جديد و ارتقا کيفيت مسيرهاي موجود و انطباق نوع تزئينات با بستر و زيرساخت هاي موجود و ارائه آلترناتيوهاي طراحي براي انواع تزئينات باتوجه به موقعيت و موضوع مراسم تهيه بانک اطلاعاتي از مسيرهاي مستعد و مناسب انجام تزئينات اشاره کرد.

حافظي خاطرنشان کرد: اهميت انجام پروژه تزئينات به لحاظ اقتصادي يکي از پرهزينه ترين خدمات ارائه شده توسط شهرداري هست، از نظر اجتماعي، آميخته با هويت و فرهنگ يک شهر و از نظر زيبايي شناسي يکي از تاثيرگذارترين عوامل منظر عيني شهر و ايجاد حس خوب شهروندان به يک شهر است. 

اين مسؤول بيان کرد: از تاثيرات اساسي اجراي اين پروژه بر شهر قزوين عبارتند از ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي متولي شهرداري به منظور يکپارچه‌سازي اقدامات در مسيرها باتوجه به زمان، امکان برنامه ريزي زماني بلند مدت براي تمامي رويدادها و صرفه جويي زماني و اقتصادي و امکان بهره برداري از بانک اطلاعاتي يکپارچه از ترکيب مسيرها، تاريخ مراسم و محتواي مراسم و تزئينات متناسب است.

 پايان پيام