دوشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

حافظي ، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين :

پروژه بررسي کمي و کيفي زباله شهر قزوين در دست تهيه است

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت : با توجه به رويکرد برقراري سيستم مديريت صحيح زباله ، پروژه بررسي کمي و کيفي زباله شهر قزوين به عنوان يک پروژه شاخص شهري در سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين در دست تهيه است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ حافظي افزود: از ويژگي‌هاي مهم اين پروژه مي‌توان به انجام آزمايشات فصلي بر روي نمونه هاي زباله جمع‌آوري شده  جهت تعيين پارامترهاي مورد نياز، تجزيه و تحليل و محاسبه ارزش حرارتي ،BOD، COD و کيفيت و کميت شيرابه زباله قزوين و مقايسه با استانداردهاي موجود و ارزيابي زيست محيطي زباله شهر قزوين با توجه به خروجي آناليز مذکور و ارائه پيشنهادات در خصوص کاهش اثرات مخرب آن اشاره کرد.

حافظي خاطر نشان کرد: تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين عبارتند از  بررسي خصوصيات کمي و کيفي زباله شهر قزوين را مي توان به عنوان پايه اي در مديريت بهينه پسماند ، آناليز اقتصادي در برنامه ريزي، بهره‌برداري تجهيزات بازيافت مواد و انرژي استفاده کرد.در واقع پس از آناليز کمي و کيفي زباله شهر با تشريح سيستم هاي جامع مديريت پسماند و اجزاي آن، شرايط جهت تصميم‌گيري مديران شهري در انتخاب بهينه‌ترين روش بر مبناي شرايط حاکم بر شهر ارائه خواهد شد که در صورت اعمال بازتاب آن تاثير اساسي در حفظ بهداشت و سلامت محيط زيست شهر قزوين خواهد داشت  .