پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

حافظي ، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين :

پروژه بهسازي بصري پوشش و حصارهاي موقت کارگاه هاي ساختماني تهيه شد

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: با توجه به اهميت ناشي از تاثير کارگاه هاي ساختماني بر منظر موقت شهر پروژه بهسازي بصري پوشش وحصارهاي موقت اين کارگاه هاي به عنوان يک پروژه تاثيرگذار برارتقاي کيفيت بصري شهر تهيه گرديد

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: از ويژگي هاي مهم اين پروژه مي‌توان به تدوين ضوابط فني– اجرايي و مديريتي و همچنين ارائه الگوهاي بهسازي حصار کارگاه هاي ساختماني به تفکيک نوع ساختمان ها تدوين ضوابط فني – اجرايي و مديريتي و همچنين  لفاف نما در طول دوره ساخت با توجه به مقياس پروژه طول دوره ساخت و در مجموع ميزان تاثير آن بر منظر شهر. ارائه الگوي پوشش کارگاه هاي حفاري با توجه به ضوابط دستگاه هاي مربوطه اشاره کرد .

حافظي خاطر نشان کرد : تأثيرات اساسي اجراي پروژه بر شهر قزوين عبارت ازبهبود منظر عيني شهر و کاهش اغتشاشات بصري ناشي از ساخت و ساز ها ، بازشناسي ابعاد و وجوه حصارهاي موقت کارگاه هاي ساختماني به مثابه لبه هاي موقت شهري و امکان بهره گيري از آن ها در ارائه طرح فرهنگي- اجتماعي و اقتصادي ، بازنمايي هنر و فرهنگ در قالب نماهاي  شهري موقت به منظور ايجاد فضايي پوياتر در فضاها و معابر شهري و ارتقاء سطح دانايي و سواد بصري اقشار مختلف مردم است.

پايان پيام