چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

حافظی:

بازپیرایی بدنه دو طرف خیابان مولوی قزوین به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی ، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: پروژه بازپیرایی بدنه دو طرف خیابان مولوی قزوین از چهارراه بازار تا چهارراه منتظری بنا به درخواست سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین به انجام رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی افزود: این پروژه به منظور بررسی مشکلات زیباشناسی، کالبدی و بصری موجود در بدنه این محور، به عنوان یکی از نقاط عطف در بافت تاریخی شهر قزوین مورد مطالعه قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری بیان کرد: در این طرح موضوعاتی چون برداشت میدانی شامل بررسی نظرات نهادهای تاثیر گذار و تاثیر پذیر، بررسی ضوابط و قوانین موجود، تجارب خارجی و داخلی از نمونه‌های بازپیرایی، اسناد فرادست و طرح‌های مرتبط با موضوع پروژه، سنجش و شناسایی وضعیت دقیق خیابان از جنبه های پوشش گیاهی، اسناد و مدارک تاریخی مورد مطالعه قرار گرفت.

وی افزود: از دیگر موضوعات مورد مطالعه می توان به بررسی تحولات خیابان در بازه زمانی مختلف، شناسایی بناهای تاریخی موجود در خیابان اعم از ثبت شده و ثبت نشده، گذرهای تاریخی متصل به بدنه خیابان، کاربری اراضی، شناسایی فضاها و ساختمان‌های رهاشده، قدمت، طبقات و الگوهای خدمات شهری همچون آب، برق و سیما و منظرخیابان در طول روز و شب و تدوین سیاست‌های طراحی شهری اشاره کرد.

حافظی خاطرنشان کرد: در فاز یک پروژه، دو طرف بدنه خیابان با شناسایی الگوهای معماری، ابنیه واجد ارزش و بررسی و راهکار رفع آسیب از تمام واحدها از جمله تابلوها، ارتفاع و ابعاد واحدهای تجاری، خط آسمان و پایه‌ها، ساماندهی و بازپیرایی شد.

این مسئول افزود: طراحی تابلوی واحدهای تجاری این محور برگرفته از زمینه تاریخی و الگوی جریان یافته در شهر قزوین، همچنین انتخاب دو بنا به عنوان محرک توسعه به جهت ساماندهی و مرمت از میان 25 بنای ارزشمند موجود در این محور در دو پهنه شمالی و مرکزی و ساماندهی ورودی گذرهای متصل به خیابان از موضوعات اصلی این بخش است.

حافظی ادامه داد: بدنه دو بنای ارزشمند خانه امینی در پهنه مرکزی خیابان و مهمانپذیر شهبندر در پهنه شمالی با هدف جلب مشارکت مالک به عنوان گزینه اولویت‌دار در فرآیند و حداقل میزان مداخله مورد ساماندهی و بازپیرایی قرار گرفت که حذف الحاقات از بدنه، ساماندهی تابلوها، طراحی ورودی واحدهای تجاری، استفاده از الگوهای معماری موجود در خیابان و نورپردازی، جزئیات بازپیرایی این دو بدنه را تشکیل می‌دهد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط