دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

حافظی:

مطالعات جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح اجرایی بهسازی انهار و کانال های شهرک عارف در دست تهیه است

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: شهرک عارف بخشی از منطقه 2 شهرداری قزوین با مساحت 76 هکتار و طول تقریبی معابر 14 کیلومتر است .

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: شبکه جمع آوری رواناب سطحی شامل کانیووها و کانال های روباز جدول گذاری بتنی درجه 3 و 4 عمدتاً در سطح شهرک به جزء بخش اندکی از معبرهای اصلی و جمع کننده، ساخته شده و در دست بهره برداری است.

این مسئول افزود: شبکه جمع آوری رواناب سطحی کامل نبوده و نیاز به اجرای شبکه در قسمت های باقیمانده به خصوص کانال های درجه یک و دو می باشد که بایستی تکمیل شود، به همین دلیل مطالعات جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح اجرایی بهسازی انهار و کانال های شهرک عارف در دست تهیه قرار گرفت.

حافظی خاطرنشان کرد: در این بخش هدف اصلی از پروژه برداشت وضع موجود و تهیه مدل هیدرولوژی حوزه های آبگیر بر اساس شیب بندی ها و همچنین مدل سازی هیدرولیکی اصلاح شبکه با دوره بازگشت طراحی 5 ساله برای کانال های درجه سه و چهار و 10 ساله برای کانال های درجه یک و دو است.

وی بیان کرد: قابل ذکر است که همچون هر شبکه جمع آوری آب های سطحی استانداردی، تکمیل آرایش شبکه اعم از اصلی و فرعی و به خصوص منتهی الیه خروجی و تخلیه گاه ها به زهکش شهری مد نظر طراحی پروژه حاضر قرار دارد.

مدیر عامل سازمان خدمات طراحی گفت: هدف از پروژه حاضر، انجام مطالعات پایه و طرح جامع در زمینه جمع آوری و هدایت آب های سطحی به نقاط خروجی و تخلیه گاه ها (زهکش) در وضعیت موجود و توسعه با برداشت اطلاعات و مشخصات شبکه موجود، سپس تهیه مدل های هیدرولوژی و هیدرولیکی با نرم افزارهای مربوطه و در نهایت تحلیل شبکه موجود و استخراج مسیرهای اصلاحی و جدید شامل کانال های درجه یک و دو با دوره بازگشت 10 ساله و انحراف دهنده به سمت زهکش های اصلی با توجه به طرح تفضیلی و همچنین کانال های فرعی درجه سه و چهار با دوره بازگشت پنج ساله است.

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط