دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

حافظی:

پروژه شناسایی قرارگاه های رفتاری شهر قزوین به اتمام رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: با توجه به اهمیت فضاهاي عمومی شهري به علت وجود کارکردهاي آن در ابعاد متفاوت اجتماعی، سياسی و همچنين به عنوان مکان هايي سالم براي گذران اوقات فراغت شهروندان، پروژه شناسایی قرارگاه های رفتاری شهر قزوین و ارائه راهکارهای اجرایی ارتقاء کیفیت آن ها در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: فضاهای عمومی در تعيين هويت شهر و ارتقای فرهنگ شهروندان نقش فراوانی دارد، براین اساس پروژه شناسایی قرارگاه های رفتاری شهر قزوین و ارائه راهکارهای ارتقای کیفیت آن ها در دستور کار سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین قرار گرفت.

حافظی با تاکید بر این که شهرها پديدهای چند وجهی، پيچيده و متنوع هستند، خاطرنشان کرد: با توجه به روند توسعه شهرها، ايجاد زمينه مشارکت گروه های متعدد با سلايق مختلف اجتناب ناپذير خواهد بود و برنامه ریزی در این راستا مستلزم توجه به تمام ابعاد فضاهای شهری و انواع آن ها است.

این مقام مسئول گفت: در این پژوهش ابتدا مطالعه کاملی در خصوص انواع فضاهای عمومی شهری و ویژگی های و الزامات موفقیت آن ها صورت گرفت، تعاریف مختلف از قرارگاه های رفتاری و تفاوت آن با سایر فضاهای شهری عمومی ارائه شد  و در مرحله بعد، نمونه قرارگاه های رفتاری موفق در شهرهای ایران و سایر کشورها بررسی و دلایل موفقیت آن ها شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت.

وی ادامه داد: در گام بعدی شهر قزوین و فضاهای شهری آن مورد بررسی قرار گرفت و قرارگاه های رفتاری شهر قزوین در سه مقیاس شهری، منطقه شهری و محلی شناسایی و بطور اجمالی بررسی و تحلیل شد و بر اساس معیارهای برگرفته از مبانی نظری و درجه اهمیت آن ها الویت بندی شد.

حافظی افزود: با توجه به نقش مهم قرارگاه های رفتاری با مقیاس محلی در افزایش سرزندگی محلات، حس تعلق به مکان و ارتقای کیفیت زندگی محلات در الویت برنامه ریزی قرارگرفتند.

مدیرعامل سازمان خدمات طراحی گفت: به کمک پرسشنامه های نظرسنجی، پتانسیل های هریک از قرارگاه های شناسایی شده به لحاظ کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و توزیع آن در سطح تمام مناطق شهر، در گام اول یازده قرارگاه محلی با الویت بیشتر جهت برنامه ریزی شناسایی شدند و در مرحله بعدی با مطالعه تفصیلی تر و ارزیابی سلسله مراتبی از این 11 مورد،  شش قرارگاه رفتاری محلی در سطح سه منطقه شهر قزوین به تفصیل بررسی شدند.

حافظی اظهار داشت: بعد از شناسایی این قرار گاه ها و نیاز سنجی، از طریق دریافت نظرات شهروندان، مطالعه میدانی، معیارهای فضای شهری موفق و امکان اجرا تعیین و در پایان چشم انداز، اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی بهبود کیفیت هریک از 6 مورد مربوطه به صورت جداگانه ارائه شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط