شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱۰

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

پروژه مکان‌يابي و طراحي پل گالري در سطح شهر قزوين به پايان رسيد

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از پايان طراحي پروژه پل گالري در سطح شهر قزوين خبر داد.

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: طراحي پروژه پل گالري با توجه به توسعه هنر شهر قزوين منجر به ارتقاء کيفيت حيات فرهنگي شهر شده و از اهميتي ويژه اي برخوردار است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: اين پروژه در راستاي دميدن روح هنر به کالبد شهر و ايجاد فضايي پويا و با نشاط در پل هاي عابر پياده سطح شهر توسط شهرداري قزوين تعريف شده است.
وي بيان کرد: لذا سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين طراحي اين پروژه را از ابتداي سال 1392 در دستور کار خود قرار داد و با توجه به سبقه فرهنگي - هنري شهر، معرفي آثار هنري و هنرمندان به شهروندان را مي توان از اهداف اصلي طراحي "پل گالري" دانست.
اين مسوول گفت: با توجه به اينکه پل‌هاي عابر پياده در تردد شهروندان جايگاه مهمي دارند استفاده از اين پتانسيل مي‌تواند علاوه بر ايجاد فضايي دلنشين در لابلاي هياهوي زندگي شهري، شهروندان را به استفاده هر چه بيشتر از اين پل ها و تامين امنيت جاني آنها ترغيب کند.
حافظي افزود: از ديگر اهداف طراحي پل گالري مي‌توان به رونقاقتصادهنريشهر، افزايشاشتغالغيررسميوتقويتحوزههنر، حمايتازهنرمندان، سنجشکيفيتفعاليتهايفرهنگيهنري، ترغيبشهروندانبهاستفادهازپلهايعابرپيادهبراي تامينامنيتجانيآنها، ارتقاءسوادبصريعامهمردم و اطلاعرسانيدرخصوصمناسبتهايمليومذهبي اشاره کرد.
اين مسوول اظهار کرد: علاوه بر اهداف ذکر شده مي‌توان مزيت هاي بسياري را برشمرد که ايجاد چنين فضايي در شهر به ارمغان خواهد آورد؛ از آن جمله مي‌توان به عمومي کردن مخاطبان هنر اشاره کرد چرا که آثار هنري غالباً در فضاهايي چون گالري ها به نمايش در مي‌آيند.
وي گفت: مخاطبين گالري ها بسيار خاص و قشر محدودي از جامعه هستند، اما عابرين پل ها همه اقشار اجتماع را شامل مي‌شوند و اين کار در شناساندن هنرمندان جوان به اجتماع و بالابردن سليقه و اطلاعات هنري عموم مردم نقش به سزايي دارد چراکه غالباً گالري ها در ارائه فضاي نمايش به آثار هنرمندان جوان با احتياط عمل مي‌کنند.
مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد: از طرفي بازديد از آثار هنري در مدت زماني که مردم مشغول انجام امور روزمره زندگي خود هستند مثل رفتن به محل کار ، منزل يا مدرسه، بدون پرداخت هيچ هزينه زماني و مالي و به صورت شبانه روزي، معمولاً در هيچ کجاي شهرها فراهم نمي‌شود، اما پل گالري ها اين امکان را براي مردم شهر فراهم مي‌کنند.
وي يادآور شد: نمايش آثار مربوط به مناسبت‌هاي ملي و مذهبي در اين فضاها، علاوه بر ارتقاي سواد بصري عامه مردم، در اطلاع رساني مناسبت ها نيز مفيد خواهد بود.
وي ادامه داد: ايجاد چنين تنوعي در فضاي پل‌هاي عابر پياده، اشتياق مردم را براي عبور و مرور از پل ها افزايش داده و نتايج بلند مدتي همچون کاهش آسيب هاي ترافيکي ( تصادفات عابر پياده ) را به دنبال خواهد داشت.
حافظي بيان کرد: در ادامه جهت مکان يابي صحيح و اصولي پل گالري ها در سطح شهر قزوين، به بررسي پل هاي عابر پياده سطح شهر پرداخته شد
وي گفت: طي بازديد ميداني از هر يک از اين پل ها، جمع بندي اطلاعات آنها در قالب جداول و همچنين استنتاج تحليل هاي برآمده از اين اطلاعات پل هاي عابر پياده پارک دهخدا، پايانه شهيد بهشتي و پل عابر پياده تقاطع شهيد بابايي به عنوان پل هاي مناسب طراحي پروژه مذکور انتخاب شد.
وي ادامه داد: به عنوان مثال در خصوص پل ترمينال مي‌توان گفت اين پل به دليل مجاورت با ترمينال که يکي از نقاط شاخص شهر مي‌باشد و از اهميت بالايي برخوردار است.
حافظي افزود: شهر قزوين داراي دانشگاه هاي متعددي بوده و به دليل نزديکي آن به پايتخت، دانشجويان زيادي در اين شهر مشغول به تحصيل مي‌باشند که اين پل مي‌تواند نقش شاخصي در معرفي شهر تاريخي قزوين به مسافران و دانشجويان ايفاد کند.
وي ادامه داد: همچنين به دليل مجاورت آن به دروازه تاريخي تهران قديم يک ديد بسيار زيبا و تاريخي در نزديکي اين پل خواهيم داشت، ضمناً اين پل از لحاظ ساختاري داراي عرض مناسب و امکاناتي نظير پله برقي ميباشد که موجب تقويت عملکرد آن مي‌شود .
اين مسوول بيان کرد: در داخل سه پل ياد شده طراحي گالري ها به گونه اي صورت گرفته که بتوان علاوه بر به نمايش گذاشتن آثار دو بعدي همچون خوشنويسي ، خط- نقاشي ، گرافيک، پوستر و عکاسي، آثار سه بعدي از قبيل انواع ظروف قديمي و ... را به نمايش گذاشت.
وي ادامه داد: همچنين به جهت جلوگيري از بروز خسارت و آسيب احتمالي به آثار از قبيل تغييرات جوي، گرد و غبار، باران و تابش آفتاب کپي آثار در اين گالري ها به نمايش در خواهد آمد.
حافظي در پايان افزود: لازم بذکر است جهت ارائه فضاي بهتر در هنگام شب علاوه بر روشنايي عمومي پل هاي عابر پياده، نسبت به نورپردازي محل نصب آثار با رعايت قوانين اهتمام ورزيده شده است و اين امر، امنيت اجتماعي پل ها را در شب هنگام افزايش داده و جلوه بصري متمايزي به پل ميدهد.
پايان پيام
 

تصاویر مرتبط