چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۷

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين :

طرح خواناسازي ديوار، حصار و دروازه هاي تاريخي شهر قزوين تهيه شد

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين از تهيه طرح خواناسازي ديوار ، حصار و دروازه هاي تاريخي شهر قزوين ، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد .

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت : شهرهاي تاريخي ايران درگذشته غالبا" محصور به ديوار و دروازه بود . قزوين هم بعنوان يک شهر تاريخي مصداق روشني از اين قاعده تاريخي است .اين شهر در درون ديوارها قرنها حسب اوضاع و احوال تاريخي رشد کرد. تا اواخر دوره قاجار و آغاز عصر پهلوي کما و بيش آثاري از برج و باروي شهر باقي بود . دراين دوره با احداث راههاي جديد سرتاسري و ادامه آنها در درون شهرها ، رونق استفاده از وسايل حمل و نقل موتوري ، تحولات صنعتي واقتصادي ، تغييرات جمعيتي ، گسترش شهرخارج از حصار و خندق آغاز گرديد. درنتيجه اين تحولات عناصر باقي مانده از برج و بارو در مسير خيابان کشي ها قرارگرفته و تخريب گرديد .

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ؛ محمد اسماعيل حافظي افزود : برخي دروازه ها به جهت قدمت و نفاستي که داشت ، بصورت تک بنا و نشانه شهري حفظ شد .خيابانهائي بصورت کمربندي در اطراف شهر تاريخي احداث گرديد و ديوار دفاعي و حريم در مسير خيابان کشي قرارگرفت. دراين مرحله ساختار بسته شهر به ساختاري باز تبديل و خطوط نفوذ توسعه شهري در جهات مختلف از آن منشعب گرديد .ديوار و دروازه ها که عنصر اصلي سيما و منظر شهري بود، جاي خود را به رديف مغازه ها وخانه هاي کنارخيابان داد و دروازه ها بعضا" درميان فلکه هاي ترافيکي (که به نام ميدان خوانده شد) محصور ومجزا گرديد .

اين مسؤول اظهار داشت : سيماي شهر در اين حالت گوياي اصالت و قدمت آن نيست . پوسته ايست که معماري شهر تاريخي را درقالب توده  بي شکلي معرفي مي کند.  با اين پوسته ، شهر به توده اي ازماده اي جاندار شبيه است که اندامهاي آن در يکديگر ادغام شده اند .

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد : شهر تاريخي در زير اين پوسته نفوذناپذير پنهان شده و به نفس نفس افتاده است. چگونگي احياء شهرتاريخي و بازکردن مجاري تنفسي آن ، برقراري ارتباطات ارگانيک شهر با پسکرانه هاي طبيعي خود ، خواناسازي اندامهاي اصلي پيکره شهرتاريخي ، بويژه خوانا سازي عناصر پيراموني وحدّي ، مثل ديوارها ودروازه ها ، چالشي بود که سازمان خدمات طراحي را بر آن داشت تا با "تهيه طرح خواناسازي ديوار ، حصار و دروازه هاي تاريخي شهر قزوين (در فرآيند توسعه تاريخي شهر) " توسط آقاي مهندس سيد مهدي مجابي  بدنبال دستيابي به راه حلي باشد که طي آن  شکل کلي شهر تاريخي از طريق خواناسازي ديوار و حصار پيراموني باز توليد شده و ساختارهاي دروني متصل به آن فرصت عرضه و خودنمايي پيدا کند .

وي يادآور شد : در واقع در اين پروژه تمهيدات عملي و اجرايي جهت تغيير هويت لبه ها و محدوده بيروني بافت ساختمان شده شهر تاريخي ، ازيک فضاي خسته کننده عبوري به يک فضاي دلپذير ودعوت کننده ارائه شده و نحوه برقراري ارتباط مناطق گسترش يافته بيرون ديوارهاي تاريخي و بافت ساختمان شده درون ديوار شهر، درسطوح متفاوت تبيين شده است که با توجه به تعريف پروژه هاي راهبردي و همچنين پروژه هاي عملياتي موضعي و موضوعي در انتهاي گزارش لازم است که به تدريج و بر حسب اولويت پيشنهادي هر يک از اين پروژه ها جهت طراحي و تهيه نقشه هاي اجرايي در دستور کار سازمان قرار گيرد.

حافظي بيان کرد : در واقع طرح خواناسازي ، حلقه اتصال وپيوستگي بين شهرتاريخي وتوسعه هاي پيراموني است بطوريکه ضمن اعاده هويت تاريخي وفرهنگي شهر ومعرفي اصالت وجودي آن درطول تاريخ ، همزيستي معقول وهوشمندانه اي با توسعه هاي جديد برقرارکند وبعضا" ازطريق محورهاي ساختاري مثل محور دروازه ها ، محورهاي طبيعي شهر، پيوستگي ارگانيکي را برقرارنمايد .

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط