شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

بانک اطلاعاتي چاه‌هاي جاذب روان آبهاي سطحي قزوين تهيه شد

طراحي پروژه نقشه برداري و تهيه بانک اطلاعاتي چاه هاي جاذب روان آبهاي سطحي شهر قزوين از سوي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به پايان رسيد.

محمد اسماعيل،مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت:طراحي پروژه نقشه برداري و تهيه بانک اطلاعاتي چاه هاي جاذب روان آبهاي سطحي شهر قزوين از سوي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ اسماعيلي افزود: با توجه به وجود تعداد 2هزار و 34 حلقه چاه فعال و موجود در سطح معابر مناطق 1 و 2 شهري به خصوص در بافت هاي قديمي مسکوني که وظيفه جمع آوري و دفع رواناب هاي سطحي را در زمان بارندگي به عهده دارند و به منظور ساماندهي و شناسايي چاه هاي فعال و متروکه از هم و همچنين نياز مديريت پسماند به عنوان بهره بردار براي برنامه ريزي به منظور خدمات رساني بهتر به شهروندان در امر بهره برداري و نگهداري و همچنين تعميرات و لايروبي چاه هاي مزبور، نياز به تهيه يک بانک اطلاعاتي به روز شده از مشخصات فني و به خصوص نقشه موقعيت و تعداد دقيق چاه هاي مزبور براساس مختصات شبکه اي جغرافيايي (UTM) در محيط (GIS) بانک اطلاعات جامع شهري بود.

وي افزود:اين مطالعات در اواخر سال 92 به مهندس مشاور پروژه واگذار شد که با استفاده از سوابق و اطلاعات موجود در مديريت پسماند شهري و بازديد تيم‌هاي نقشه بردار از همه چاه‎هاي مزبور و شناسايي و کنترل آن‎ها در تمامي معابر مناطق 1 و 2 شهرداري، اين مطالعات در اوايل دي ماه سال جاري به پايان رسيد و نتايج آن در قالب گزارش و نقشه ها در اختيار واحد پسماند قرار گرفت.

اين مسوول بيان کرد: در اين مطالعات بر اساس شناسايي هاي انجام گرفته تعداد 157 حلقه چاه جديد به آمار قبلي اضافه و 221 حلقه چاه يافت نشده نيز از آمار حذف شد.

حافظي گفت: نتايج اين مطالعات به لحاظ اينکه در محيط GIS و در مختصات شبکه اي جغرافيايي (UTM) تهيه شده است به جز شهرداري در واحد پسماند، مي تواند براي ساير ارگان ها و ادارات که داراي تأسيسات عبوري شهري مانند آب و فاضلاب، مخابرات و برق و غيره هستند مورد استفاده قرار گيرد.

وي گفت: هم اکنون نتايج مطالعات اين پروژه در مطالعات اصلي و در دست اقدام شهرداري قزوين تحت عنوان "پروژه عملياتي کردن طرح جامع مديريت آبهاي سطحي و تهيه طرح هاي بهسازي انهار و کانال‌ها در مناطق سه گانه قزوين توسط مشاور پروژه، مورد استفاده قرار گرفته است.

پايان پيام

 

 

 

تصاویر مرتبط