پروژه موزاییک سازی عکس های هوایی سال 1373 شهر قزوین

پروژه موزاییک سازی عکس های هوایی سال 1373 شهر قزوین پروژه موزاییک سازی عکس های هوایی سال 1373 شهر قزوین پروژه موزاییک سازی عکس های هوایی سال 1373 شهر قزوین به سفارش معاونت...

پروژه مطالعات و تهیه طرح اجرایی محورهای مختلف هدایت آبهای سطحی مناطق سه گانه

پروژه مطالعات و تهیه طرح اجرایی محورهای مختلف هدایت آبهای سطحی مناطق سه گانه پروژه مطالعات و تهیه طرح اجرایی محورهای مختلف هدایت آبهای سطحی مناطق سه گانه هدف از ین پروژه،...

پروژه طراحی مناسب سازی و مبلمان شهری بلوار شهید باهنر

پروژه طراحی مناسب سازی و مبلمان شهری بلوار شهید باهنر پروژه طراحی مناسب سازی و مبلمان شهری بلوار شهید باهنر با توجه به درخواست شهرداری مناطق یک و دو درخصوص مناسب سازی بلوار...

مناسب سازی و مبلمان شهری ضلع شمال بلوار جمهوری اسلامی

مناسب سازی و مبلمان شهری ضلع شمال بلوار جمهوری اسلامی مناسب سازی و مبلمان شهری ضلع شمال بلوار جمهوری اسلامی مناسب سازی و مبلمان شهری ضلع شمال بلوار جمهوری اسلامی حدفاصل...

تهیه طرح مشارکتی بازپیرایی جداره خیابان پیغمبریه

تهیه طرح مشارکتی بازپیرایی جداره خیابان پیغمبریه پروژه بازپیرایی بدنه دو طرف خیابان پیغمبریه قزوین بنا به درخواست سازمان نوسازی و بهسازی و از سوی سازمان خدمات طراحی شهرداری...

تهیه طرح ساماندهی محوطه و جداره در مجاورت امامزاده آمنه خاتون

تهیه طرح ساماندهی محوطه و جداره در مجاورت امامزاده آمنه خاتون پروژه ساماندهی محوطه مجاور امامزاده آمنه خاتون (س) از آنجایی اهمیت می یابد که این مرکز از گذشته تاکنون به عنوان...