شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

مطالعه و تهیه طرح مناسب سازی خیابان های منتهی به سبزه میدان

مطالعه و تهیه طرح مناسب سازی خیابان های منتهی به سبزه میدان

افزایش کیفیت بصری و عملکردی خیابان های منتهی به سبزه میدان

افزایش کیفیت بصری و عملکردی خیابان های منتهی به سبزه میدان، افزایش کیفیت خیابان ها از نظر دسترس پذیری برای معلولین، طراحی متناسب با طرح سبزه میدان و در تکمیل آن و افزایش حضورپذیری پیاده و کاهش سواره از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط