شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

مطالعه و طراحی کانال ها و انهار شهری با هدف بهینه سازی وکاهش رسوب گذاری

مطالعه و طراحی کانال ها و انهار شهری با هدف بهینه سازی وکاهش رسوب گذاری

ارائه راهکار ها و طراحی مقطع بهینه کانال با هدف کاهش هزینه های تلفات آب، پوشش و عملیات خاکی

مطالعه و آسیب شناسی انهار موجود شهری، ارائه منابع هدررفت و افزایش هزینه های تلفات آب، پوشش و عملیات خاکی در کانال های شهری و بررسی علل رسوب گذاری در کانال ها، ارائه راهکار ها و طراحی مقطع بهینه کانال با هدف کاهش هزینه های تلفات آب، پوشش و عملیات خاکی و ارائه راهکارهای کاهش رسوب گذاری در انهار شهری از اهداف و ضرورت این طرح می باشد

تصاویر مرتبط