شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

تهیه طرح ساخت سد لاستیکی ( دریاچه آبی ) بر روی رودخانه باراجین

تهیه طرح ساخت سد لاستیکی ( دریاچه آبی ) بر روی رودخانه باراجین

نحوه کار و سهولت اجرا و بهره برداری از سدهای لاستیکی ، آنها را مناسب برای جایگزینی برخی سدهای کوتاه می سازد .

نحوه کار و سهولت اجرا و بهره برداری از سدهای لاستیکی ، آنها را مناسب برای جایگزینی برخی سدهای کوتاه می سازد و همچنین ذخیره وتامین آب منطقه باراجین، بهبود وضعیت اکولوژیکی و زیست محیطی و مزیت های اقتصادی فراوان از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط