شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

تهیه طرح بوستان در شمال بلوار امیر کبیر

تهیه طرح بوستان در شمال بلوار امیر کبیر

استفاده حداکثری از اراضی موجود در درون شهر و جلوگیری از گسترش افقی شهر

توزیع متوازن خدمات در سطح شهر، افزایش سرانه فضای سبز شهر قزوین، استفاده حداکثری از اراضی موجود در درون شهر و جلوگیری از گسترش افقی شهر و ایجاد مکانی برای اسکان اضطراری در مواقع بحران ضرورت و اهداف این پروژه می باشد .

تصاویر مرتبط