شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

پروژه تهیه طرح اجرایی همسانسازی و بهسازی دریچه های بازدید، رسوب گیر و آشغال گیر در شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهر

پروژه تهیه طرح اجرایی همسانسازی و بهسازی دریچه های بازدید، رسوب گیر و آشغال گیر در شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهر

همسانسازی و یکسان سازی دریچه ها

آسیب شناسی و بررسی مشکلات فعلی دریچه های بازدید، رسوب گیر و آشغال گیر موجود در شهر و همسانسازی و یکسان سازی دریچه ها از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط