شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

تهیه طرح بوستان در مجاورت حسینیه در بلوار مصیب مرادی

تهیه طرح بوستان در مجاورت حسینیه در بلوار مصیب مرادی

استفاده حداکثری از اراضی موجود در درون شهر و جلوگیری از گسترش افقی شهر

توزیع متوازن خدمات در سطح شهر، افزایش سرانه فضای سبز شهر قزوین، استفاده حداکثری از اراضی موجود در درون شهر و جلوگیری از گسترش افقی شهر و ایجاد مکانی برای اسکان اضطراری در مواقع بحران از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط