شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

تهیه طرح تکمیلی فضای سبز حاشیه ای مجاورت کانال معلم در ادامه پارک امام علی

تهیه طرح تکمیلی فضای سبز حاشیه ای مجاورت کانال معلم در ادامه پارک امام علی

توزیع متوازن خدمات در سطح شهر

توزیع متوازن خدمات در سطح شهر، افزایش سرانه فضای سبز شهر قزوین، استفاده حداکثری از اراضی مجاور کانال های شهری، ایجاد مکانی برای اسکان اضطراری در مواقع بحران و تکمیل طرح بوستان مجاورت کانال از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط