شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

تهیه طرح فضای سبزدر هادی آباد مطابق طرح ساماندهی هادی آباد

تهیه طرح فضای سبزدر هادی آباد مطابق طرح ساماندهی هادی آباد

ایجاد مکانی برای اسکان اضطراری در مواقع بحران

توزیع متوازن خدمات در سطح شهر، افزایش سرانه فضای سبز شهر قزوین، استفاده حداکثری از اراضی موجود در درون شهر و جلوگیری از گسترش افقی شهر و ایجاد مکانی برای اسکان اضطراری در مواقع بحران از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط