چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

طراحی خانه فرهنگ در سطح شهر و نواحی منفصل شهری ( 3 مورد )

طراحی خانه فرهنگ در سطح شهر و نواحی منفصل شهری ( 3 مورد )

افزایش سطح سرانه کاربری فرهنگی در شهر قزوین

افزایش سطح سرانه کاربری فرهنگی در شهر قزوین، افزایش میزان آموزش های شهروندی به شهروندان، آموزش علوم دینی و .... به شهروندان، کاهش سفرهای غیرضروری شهری و افزایش خدمات شهری در نواحی منفصل شهری از اهداف و ضرورت این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط