دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

مکان یابی و امکانسنجی ایستگاه میانی انتقال پسماند و ساختمانهای وابسته

مکان یابی و امکانسنجی ایستگاه میانی انتقال پسماند و ساختمانهای وابسته

بهینه سازی حمل و جابجایی زباله

بهینه سازی حمل و جابجایی زباله، کاهش هزینه های حمل و جابجایی زباله و مدیریت حمل زباله های شهری از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد.

تصاویر مرتبط