چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

باز طراحی تعریض مسیر اسماعیل آباد تا اکبرآباد

باز طراحی تعریض مسیر اسماعیل آباد تا اکبرآباد

بهبود روند ترافیکی مسیر

افزایش امنیت خودرو در برابر خودرو، افزایش ایمنی در حرکت سواره و پیاده ،تامین خط سرویس مناسب مسیر در سال های آتی با توجه به روند افزایش جمعیت از ضرورت و اهداف این پروژه می باشد

تصاویر مرتبط