پروژه هاي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين در سال 89

رديف

عنوان پروژه

1

بررسي نقشه هاي فاز 2 سازه- تأسيسات برقي- تأسيسات مکانيکي

2

طراحي مجموعه فرهنگي و مؤسسه حفظ ارزشهاي اسلامي و نشر آثار امام خميني

3

مطالعه و طراحي پلهاي روي کانال

4

ساماندهي رودخانه با سرپوشيده نمودن کانال آب و نهر موجود واقع در تهران قديم

5

اصلاح پايه هواپيماي ميدان شهيدبابايي

6

طراحي گونه بندي بدنه خارجي اماکن دولتي

7

تهيه طرح توزيع فضايي گروههاي درآمدي در شهر و تأثير آن در شهر

8

طراحي مبلمان شهري و مناسب سازي محور امام خميني شهر الوند

9

تهيه متره و برآورد پروژه ها

10

زيرسطحي نمودن انهار موجود در خيابان امام خميني شهر الوند

11

مطالعه و طراحي بلوار نخبگان

12

اصلاح طرح هندسي بلوار مدرس

13

مناسب سازي و مبلمان شهري 4 محور(خ بوعلي- عدل- مدني- شهرداري)

14

پارک حاشيه اي کوثر

15

طراحي مرکز کنترل ترافيک شهر قزوين

16

انجام مطالعات برنامه ريزي (مهندسي و بازار) و طراحي مفهومي پروژه پارک باراجين

17

طراحي سازه - تأسيسات برقي و مکانيکي ساختمان اداري شهرداري قزوين

18

طراحي معماري ساختمان اداري شهرداري قزوين

19

طراحي زمين سازمان خدمات موتوري و زمين هاي مجاور آن

20

مطالعه و طراحي هندسي تقاطع غيرهمسطح جاده بوئين زهرا- راه آهن

21

آزمايشات مکانيک خاک ساختمان اداري شهرداري قزوين

22

مطالعه و طراحي تقاطع غيرهمسطح چهارراه عمران

23

مطالعه و طراحي تقاطع غيرهمسطح چهارراه نادري

24

آزمايشات مکانيک خاک چهارراه نادري

25

آزمايشات مکانيک خاک چهارراه عمران

26

مجسمه سيدعلي اکبر ابوترابي

27

مجسمه علي اکبر دهخدا

28

مجسمه محمدعلي رجايي

29

پروژه مطالعه و طراحي هندسي و سازه تقاطع غيرهمسطح بلوار شهيد باهنر- کانال آب طالقان

30

پروژه مطالعه و طراحي هندسي و سازه تقاطع غيرهمسطح بلوار مطهري و بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) 

31

پروژه مطالعه و طراحي هندسي و سازه تقاطع غيرهمسطح بلوار مطهري و رودخانه بازار و بلوار رزمندگان 

32

پروژه مطالعه و طراحي هندسي تقاطع غيرهمسطح ميدان سرداران

33

پروژه طراحي فاز يک و دو معماري ساختمان اداري شهرداري قزوين

34

پروژه مطالعه و طراحي پارکينگ گاراژ شرق