شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

ساماندهي و احياء باغات سنتي قزوين ( مرحله دوم)

حفظ باغات داير و ارايه راهكار جهت احياء باغات باير

باغات سنتي قزوين به مساحت تقريبي 2500 هكتار به صورت نعل اسبي جنوب، شرق و غرب شهر قزوين را در قالب يك كمربند سبز در بر مي گيرد. اين ميراث بزرگ هزار ساله شهر قزوين به دليل مسايل اقتصادي/ اجتماعي/ شهري به شدت در حال تخريب است. به همين دليل شهرداري قزوين بر آن است كه با اتخاذ سياستهاي راهبردي از تخريب بي رويه باغات تا حد امكان جلوگيري كند.

تصاویر مرتبط