شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

ديواره سازي پل سرداران

ديواره سازي مناسب جهت پل سردران

مشخصات پروژه : انتخاب مصالح مناسب براي ديواره پل سرداران

موقعيت پروژه : پل سرداران

وضعيت پيشرفت پروژه :

مصالح انتخاب شده و به معاونت عمراني ابلاغ شده

تصاویر مرتبط