شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

امكان سنجي و تعيين شيوه اجرايي شب بازار در خيابان سپه قزوين

امكان سنجي ايجاد فضاهاي نمايشگاهي

امكان سنجي ايجاد فضاهاي نمايشگاهي و ... به صورت موقت در خيابان سپه براي ايجاد تعاملات اجتماعي

موقعيت پروژه : خيابان سپه

تصاویر مرتبط