شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

مطالعه و طراحي و اجراي بوستان مينياتور شهر قزوين

طراحي فضاي تفريحي – آموزشي

طراحي فضاي تفريحي – آموزشي جهت آشنايي مردم با آثار تاريخي ايران و جهان 

موقعيت پروژه : بوستان باراجين

وضعيت پيشرفت پروژه : 10 درصد پيشرفت کرده است.

تصاویر مرتبط