شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

مطالعه و تهيه طرح ساماندهي رودخانه باراجين (محدوده شهري )

ساماندهي و بازپيرايي رود خانه باراجين با هدف ايجاد كيفيت هاي بصري خاص

ساماندهي و بازپيرايي رود خانه باراجين با هدف ايجاد كيفيت هاي بصري خاص

مشخصات پروژه : ساماندهي اطراف رودخانه باراجين از ورودي فدك تا خيابان مطهري شرقي براي اراضي اطراف رودخانه به صورت فضاي سبز

موقعيت پروژه :  ورودي بوستان باراجين تا خيابان مطهري شرقي

وضعيت پيشرفت پروژه : 60 درصد انجام شده است.

تصاویر مرتبط