شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

طراحي سايبان ايستگاه تاکسي

ارتقاء کيفيت ايستگاه هاي تاکسي درون شهري

 

ارتقاء کيفيت ايستگاه هاي تاکسي درون شهري

محدوده پروژه: شهر قزوين

.

تصاویر مرتبط