شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

نظارت بر پروژه هاي پيوست اجتماعي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين

بستر سازي براي تعريف شاخص ها و تدوين پيوست اجتماعي – فرهنگي در کليه پروژه هاي شهرداري قزوين

بستر سازي براي تعريف شاخص ها و تدوين پيوست اجتماعي – فرهنگي در کليه پروژه هاي شهرداري قزوين

تصاویر مرتبط