شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

ساماندهي محوطه پيراموني ايستگاه راه آهن

هدف از اين پروژه که موضوع آن طراحي جلوخان ايستگاه راه آهن مي باشد

 

گزيده اي از  اهداف و  برنامه فيزيکي طرح:

هدف از اين پروژه که  موضوع آن طراحي جلوخان  ايستگاه راه آهن مي باشد  تبديل اين فضا به يک فضاي شهري زيبا، دعوت کننده  و آرا مش بخش تبديل شود.

 

تصاویر مرتبط