شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

مطالعه و امکانسنجي و تهيه طرح رينگ دوچرخه سواري

ايجاد حمل و نقل پايدار براي حل معضلات زيست محيطي

گزيده اهداف ، مشخصات وبرنامه فيزيکي پروژه:

1- ايجاد حمل و نقل پايدار براي حل معضلات زيست محيطي

2- کاهش هزينه هايي از جمله سوخت، کاهش ميزان تصادفات، آلودگي هاي زيست محيطي و...

3- ارتقا روحيه ورزشکاري در ميان شهروندان و داشتن زندگي سالم تر و شاداب تر

4- دستيابي به شهري پاک و روان

مکان پروژه: كل سطح شهر به طول 10 كيلومتر

دستگاه بهره بردار: شهرداري منطقه 3

تصاویر مرتبط