شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲

مطالعه و طراحي پل طبيعت در ورودي بوستان ملي باراجين

ل طبيعت پلي است با دهانه عريض که ممکن است دو يا سه طبقه باشد و با کارکردهاي اجتماعي

مکان پروژه: انتهاي جاده سلامت به صورت لوپ  پيشنهاد مي گردد

گزيده اهداف ، مشخصات وبرنامه فيزيکي پروژه:

پل طبيعت پلي است با دهانه عريض که ممکن است دو يا سه طبقه باشد و با کارکردهاي اجتماعي و در جهت آشتي مردم با طبيعت مي باشد. در اين پل به جز موارد اضطراري، هيچ ماشيني از روي آن عبور نمي کند. فرم و سازه پل بايد دوستدار طبيعت باشد و به گونه اي طراحي و درختکاري مي شود که بعد از چند وقت کاملا سبز خواهد شد

تصاویر مرتبط