سازمان طراحي سازمان طراحي

تاريخچه سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين

سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين در سال 1387 به منظور پشتيباني فني و مهندسي شهرداري در جهت ارتقاکيفيت همه جانبه محيط شهري از طريق انجام مطالعات پژوهشي و کاربردي و به دنبال آن ارائه طرح هاي مختلف در زمينه هاي معماري، شهرسازي، تاسيسات و تجهيزات شهري، محيط زيست، حمل و نقل و ترافيک،.... و به طور کلي هر آنچه که از طرح و پژوهش مورد نياز مي باشد تاسيس شده است.

اين سازمان با بهره گيري از نيروهاي متخصص در رشته هاي مختلف شهرسازي،معماري،طراحي شهري،برنامه ريزي شهري،عمران و ... در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا مشغول به فعاليت بوده و بکارگيري آخرين نرم افزار هاي کامپوتري در تمامي حوزه هاي کاري از ديگر ويژگي هاي سازنده اين مجموعه است.