کد

عنوان پروژه

N1

مطالعه و طراحي بلوارنخبگان

N2

مطالعه و طراحي پلهاي زيرگذر عابر پياده

N3

برآورد ديوارهاي جانبي زيرگذر پل ولايت

N4

گزارش روند آماده سازي زمين هاي20 هکتار ناحيه چوبيندر

N5

بازنگري در مطالعات مرحله دوم پل دور برگردان تقاطع معلم و خيابان شهيد بابايي

N6

مطالعه و طراحي فاز صفر و يک پل رودخانه تقاطع خ پروفسور حسابي و با کانال آب

N7

تهيه طرح آماده سازي و گذربندي روستاي اميرآباد و اکبرآباد

N8

ديواره سازي باغات معبر کمربندي شرق حد فاصل بلوار خامنه اي و ابوترابي

N9

احداث پل و خيابان 30 متري اراضي بادامستان

N10

گزارش تحقيقات و مطالعات ژئو تکنيک پل تقاطع بلوار شهيد مطهري بلواررزمندگان_رودخانه بازار

N11

طراحي سازه اي ديواره هاي مسير عبور دوچرخه حد فاصل دانشگاه آزاد و پارک فدک

N12

پل روگذر چهاراه عمران

N13

پل روگذر چهارراه نادري

N14

احداث دور برگردان بلوار معلم-با هنر

N15

پل دور برگردان تقاطع امام خميني سفير اميد

N16

گزارش تحقيقات و مطالعات ژئو تکنيک تقاطع غير همسطح جاده بوئين زهرا_راه آهن

N17

آماده سازي محورحکيم

N18

پل تقاطع غير همسطح بلوار امام خميني با اتوبان قزوين زنجان

N19

طراحي مسير کمربندي شرق ملاصدرا حد فاصل بلوار معلم تا اتوبان تهران زنجان

N20

اصلاح هندسي بلوار مدرس

N21

کمربندي شرق حد فاصل بلوار خامنه اي تا بلوار ابوترابي

N22

مطالعه وطراحي هندسي تقاطع بلوار راه آهن با بلوار جمهوري اسلامي (2 دوربرگردان)

N23

تقاطع غير همسطح کمربندي شرق-اتوبان تهران زنجان

N24

تقاطع غير همسطح بلوار ابوترابي با کمربندي شرقي

N25

اصلاحات هندسي تقاطع حلال آب

N26

گزارش تحقيقات و مطالعات ژئو تکنيک مکانيک خاک تقاطع هاي غير همسطح جاده نسيم شمال با جاده بهشت فاطمه

N27

مطالعه و طراحي هندسي تقاطع بلوار امام خميني با بلوار معلم و مطهري

N28

طراحي سايبان ايستگاه هاي تاکسي سطح شهر قزوين

N29

تقاطع غير همسطح بلوار جمهوري اسلامي-خيابان راه آهن

N30

رمپ و لوپ تقاطع غير همسطح بلوار امام خميني-اتوبان

N31

پل تقاطع غير همسطح بلوار جمهوري با کمربندي شرق

N32

تقاطع غير همسطح آزاد راه تهران-زنجان با کانال آب طالقان

N33

تقاطع غير همسطح آزاد راه تهران-زنجان با بلوار امام خميني به همراه پل رمپ B تقاطع

N34

تقاطع غير همسطح آزاد راه تهران-زنجان با بلوار امام علي

N35

بازنگري و اصلاح هندسي لوپ شمال غربي تقاطع غير همسطح ولايت

N36

طراحي پايانه ها و پهلوگيرهاي خطوط اتوبوسراني شهر قزوين