کد

عنوان پروژه

M1

مناسب سازي مبلمان شهري 4 محور (بوعلي_عدل_مدني_شهرداري)

M2

نگهباني خدمات شهري

M3

 ساماندهي بلوار خامنه اي

M4

طراحي مبلمان شهري و مناسب سازي محيط براي افراد آسيبمند_محور نادري

M5

طراحي مبلمان شهري و مناسب سازي محيط براي افراد آسيبمند_محور سعدي

M6

طراحي مبلمان شهري و مناسب سازي محيط براي افراد آسيبمند_محورپادگان

M7

طراحي مبلمان شهري و مناسب سازي محيط براي افراد آسيبمند_محور فردوسي

M8

طراحي مبلمان شهري و مناسب سازي محيط براي افراد آسيبمند_محور مينودر

M9

طراحي مبلمان شهري و مناسب سازي محور شهيد بهشتي و پارک دهخدا

M10

طراحي و ساماندهي مبلمان شهري (اطراف محوطه دروازه قديم)

M11

مناسب سازي ومبلمان شهري محور طالقاني

M12

مناسب سازي ومبلمان شهري محورهاي امام خميني و تهران قديم

M13

 

M14

طراحي مبلمان شهري و مناسب سازي محيط براي افراد آسيبمند _محور بوعلي

M15

 

M16

ديواره سازي بلوارنخبگان حدفاصل دانشگاه آزاد تا ورودي فدک

M17

مناسب سازي ومبلمان شهري محورهاي هلال احمر_شهيدانصاري_پيغمبريه

M18

مناسب سازي ومبلمان شهري محور بلوار مدرس_خ آيت الله کاشاني

M19

پياده روسازي و دفع آب هاي سطحي بلوار الغدير

M20

مطالعه و طراحي فضاي داخلي ميدان تهران قديم

M21

مناسب سازي و مبلمان شهري بلوار دانشگاه امام خميني از ميدان ميرعماد تا اتوبان تهران و زنجان

M22

پياده مداري سبزه ميدان