کد

عنوان پروژه

D1

پارک دانش

D2

پارک آموزش ترافيک فدک قزوين

D3

مجلات مطالعه مرکز مديريت و کنترل ترافيک شهر قزوين

D4

پارک حاشيه اي کوثر

D5

سايت ورزشي چوبيندر

D6

پارک محلي راه آهن

D7

طراحي فضاي تفرجگاهي باغ آخوند در محل باغات سنتي قزوين

D8

بوستان بانوان شهر محمديه

D9

پارک بانوان

D10

مطالعات برنامه ريزي و مديريت طرح پارک کوهستاني باراجين

D11

سردرب ورودي پارک باراجين

D12

پروژه ملي بوستان باراجين قزوين

D13

پارک مسافر باراجين 2

D14

پارک مسافر باراجين 1

D15

پارک کوهستاني باراجين

D16

سينما تابستاني باراجين

D17

پارک 4 هکتاري کوثر

D18

طراحي فضاي سبز ادامه بوستان هشت بهشت

D19

بوستان فرهنگي - تفريحي سرتک

D20

پارک پرديسان

D21

پارک مسافر مينودر

D22

پارک مسافردانشگاه آزاد

D23

مريم مقدس

D24

زمينهاي ورزشي مصلي

D25

پارک مسافر نواب

D26

پارک کودک مينودر

D27

طرح ساماندهي و احيا باغستان قزوين

D28

مطالعه و طراحي فضاي روباز نمايشي (بوستان دهخدا، پامچال و ملت)

D29

پارک مينودر

D30

منظر سازي و طراحي فضاي سبز تقاطع سيد حسن نصرالله

D31

بوستان بانوان مينودر

D32

پارک عارف

D33

بازنگري در طرح زمين ورزشي شقايق

D34

طراحي بوستان چوبيندر

D35

بوستان شمال غرب کانال آب طالقان

D36

منظر و ديوارسازي ورودي اصلي بوستان ملي باراجين

D37

باغ مفاخر