کد

عنوان پروژه

B1

طراحي لاگون

B2

طراحي سرويس بهداشتي تقاطع وليعصر

B3

طراحي سرويس بهداشتي خيام شمالي و پارک توحيد

B4

طراحي سرويس بهداشتي ميدان عدل

B5

طراحي سرويس بهداشتي نادري

B6

طراحي سرويس بهداشتي  ميدان 22 بهمن

B7

طراحي سرويس بهداشتي ميدان ميرعماد

B8

طراحي کفسازي و بهسازي آرامستان بهشت صدرو آرامستان نوبلي

B9

طراحي کفسازي و بهسازي آرامستان بهشت حسيني

B10

طراحي قطعه مشاهير و هنرمندان

B11

تهيه طرح اجرايي ايستگاه تاکسي و سايبان مزبور واقع در ميدان 22 بهمن

B12

طراحي محل آبگيري تانکرهاي حمل آب

B13

طراحي فاز يک و دو محوطه سازي غسالخانه معراج

B14

پياده سازي مديريت و جانمايي مخازن پسماند شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS

B15

طراحي آرامستان در زمين سازمان خدمات موتوري سابق

B16

طراحي فاز 2 محور بهشت فاطمه

B17

اصلاح هندسي ورودي شماره 2 آرامستان

B18

فاز 3 آرامستان بهشت فاطمه