کد

عنوان پروژه

C1

زيباسازي کانال آب طالقان

C2

مطالعه و طراحي کانال آب جانبازان (حدفاصل بلوار امير کبير تا شهرک محمديه)

C3

مطالعه و طراحي دفع آب هاي سطحي بلوار ايران

C4

طرح سامان دهي آب هاي سطحي شهر قزوين

C5

طراحي سيستم آبياري باراني ضلع جنوبي بلوار الغدير

C6

طرح کانال جمع آوري آبهاي سطحي شمال اتوبان قزوين(حدفاصل رودخانه باراجين تا بازار)

C7

گزارش جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي خيابان شهيد انصاري شرقي

C8

طراحي سيستم آبياري باراني بلوار کوثر

C9

طراحي نرده رودخانه نواب

C10

آب بلوار معلم تا باغات

C11

طراحي خط انتقال و جمع آوري چاه هاي آب خام فضاي سبز مخزن شقايق يا مخزن خليج فارس

C12

مطالعات مرحله دوم طراحي تاسيسات کنترل و انتقال سيلاب بلوار شهيد مدرس جنوبي (حدفاصل چهار راه پادگان تا چهار راه طالقاني

C13

مطالعه و طراحي دفع آبهاي سطحي شهرکهاي هفت سنگان،....

C14

تطابق حد بستر و حريم رودخانه باراجين در وضع موجود با نقشه هاي سال هاي 1332-1347

C15

طراحي شبکه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي کمربندي جمهوري اسلامي حد فاصل پارک شهيد مطهري و پل راه آهن و خيابان تالار، باند شمالي خيابان شهيد انصاري، محدوده شرقي و غربي خيابان راه آهن