دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

تهيه طرح اصلاح هندسي در سطح شهر(3مورد)

تهيه طرح اصلاح هندسي در سطح شهر(3مورد)

با توجه به گسترش و شلوغي شهر قزوين و ايجاد ترافيک در شهر، به منظور بهبود روند ترافيکي و حفظ امنيت تردد ها اين طرح ضرورت مي يابد.

ضرورت و اهداف:

·         بهبود روند ترافيکي شهر

·         افزايش امنيت خودرو در برابر خودرو

·         همگام سازي شهر با اصول به روز حمل و نقلي در شهرهاي پيشرفته

·         افزايش ايمني در حرکت سواره و پياده در معابر و تقاطع هاي همسطح

·         با توجه به گسترش و شلوغي شهر قزوين و ايجاد ترافيک در شهر، به منظور بهبود روند ترافيکي و حفظ امنيت تردد ها اين طرح ضرورت مي يابد.

مکــان پروژه :

در سطح شهر قزوين

بهـره بـردار :

سازمان حمل و نقل و ترافيک

تصاویر مرتبط