دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

طراحي مسير دسترسي ناحيه منفصل شهري مشعلدار به جاده قزوين – بويين زهرا

طراحي مسير دسترسي ناحيه منفصل شهري مشعلدار به جاده قزوين – بويين زهرا

با توجه به ايمن سازي مسير و ورودي مشعلدار به عنوان يکي از مهمترين عوامل رشد و توسعه آتي سايت مورد نظر، اجراي چنين طرحي ضروري مي باشد

ضرورت و اهداف:

·         افزايش سطح ايمني مسير اصلي

·         ايمن سازي ورود و خروج به ناحيه منفصل

·         ساماندهي کاربري هاي حاشيه

·         ساماندهي و ايمن سازي عبور عرضي

·         کمک به توسعه شهري

·         با توجه به ايمن سازي مسير و ورودي مشعلدار به عنوان يکي از مهمترين عوامل رشد و توسعه آتي سايت مورد نظر، اجراي چنين طرحي ضروري مي باشد

مکــان پروژه :

جاده قزوين به مشعلدار

طول پروژه :

5/1 کيلومتر

بهـره بـردار :

سازمان ترافيک

تصاویر مرتبط